Мартинюк Ганна Вадимівна

Доцент кафедри засобів захисту інформації, кандидат технічних наук

Мартинюк Г.В. у 2011 році закінчила Національний авіаційний університет за спеціальністю «Системи захисту від несанкціонованого доступу». З 2009 року проходила навчально-наукову підготовку в Інституті новітніх технологій Національного авіаційного університету, по закінченні якої в 2012 р. захистила кваліфікаційну роботу та отримала ступінь кандидата наук Національного авіаційного університету в галузі технічних наук. У 2018 році отримала диплом кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти. З 2019 року працює на посаді доцента кафедри засобів захисту інформації.

До професійних і наукових інтересів Мартинюк Г.В. можна віднести наступні напрямки: інформаційне забезпечення шумометрії; статистичні моделі інформаційних сигналів; статистичні методи вимірювання характеристик випадкових процесів і полів; методи математичного та комп’ютерного моделювання сигналів і даних вимірювань.

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=2he01F4AAAAJ&hl=ru

ORCID: 0000-0003-4234-025X

Researcher Gate: www.researchgate.net/scientific-contributions/2102942555_Ganna_Vadimivna_Martinuk

E-mail: ganna_martyniuk@ukr.net

Місцезнаходження в НАУ: 11.304

Основні навчальні дисципліни: «Microprocessor architecture and Programming», «Засоби передавання інформації в системах технічного захисту інформації», «Радіопротидія», «Кібербезпека хмарних технологій».

Основні наукові праці викладача:

 1. Sokolovska G. Methods of processing broadband and narrowband radars / G. Sokolovska, L. Scherbak // Microwaves, Radar and Remote Sensing Symposium, MRRS-2010, October 13-14, 2010: proceeding. – Kiev, 2010. – Р.29-31.
 2. Соколовська Г.В. Моделювання завад в задачах передачі та обробки сигналів / Г.В. Соколовська, Л.М. Щербак // Моделювання та інформаційні технології: зб. наукових праць ІПМЕ НАН України. К.: ІПМЕ НАН України, 2011. – Випуск 59. –С.76-82.
 3. Соколовська Г.В. Статистичний аналіз генераторів псевдовипадкої послідовності у програмних середовищах Matlab та Mathcad // Моделювання та інформаційні технології: зб. наукових праць. – К.: ІПМЕ НАН України, 2013. – Вип. 66. – С. 26-30. Посилання
 4. M. Bidnyi. Computer measuring experiments in research if random processes / M. Bidnyi, G. Sokolovska, L. Scherbak // Статистичні методи обробки сигналів і даних: Матеріали Міжнародної наукової конференції, м. Київ, 16-17 жовтня 2013 р.: тези доп. – К., 2013. – С. 218-224.
 5. Соколовская А.В. Задача измерения характеристик стационарных процессов / А.В. Соколовская, Л.Н. Щербак // Збірник наукових праць ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова. – 2014. – Вип. 70 – С. 21 – 27. Посилання
 6. Мартинюк Г.В. Аналіз генераторів псевдовипадкових чисел за метрологічними характеристиками / Г.В. Мартинюк, Ю.Ю. Оникієнко, Л.М. Щербак // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2016. – Т. 1/9 (79) – С. 25-30. Посилання
 7. Мартынюк А.В. Метрологический мониторинг систем измерения характеристик шумовых процессов / А.В. Мартынюк, Л.Н. Щербак // Системи обробки інформації. – 2016. – Вип. 6 (143). – С. 82-85. URL:
 8. Дергунов О.В. Метод виявлення моментів розладів кусково-стаціонарних часових рядів / О.В. Дергунов, Г.В. Мартинюк // Інформаційні системи, механіка та керування. – 2017. – № 16 (2017). – С. 120-127
 9. Мартинюк Г.В. Шумові сигнали та їх характеристики / Г.В. Мартинюк, Л.М. Щербак. – Mauritius: LAP LAMBERT Academic Publishing. – 2018. – 103 с.
 10. Спосіб визначення взаємної кореляційної функції шумових сигналів Патент на винахід Пат. 117967 Україна, МПК G01R 31/01 G06F 17/18. – № 117967; Заявл. 25.04.2017; Опубл. 25.10.2018, Бюл. № 20 – 3 с. Бабак В.П., Запорожець А.О., Мартинюк Г.В., Щербак Л.М.
 11. Martyniuk G. The Development of Methods for Ndetermining Vibration Stochastic Fields of Technological Complexes / G. Martyniuk, N. Marchenko, O. Monchenko // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2019. – Vol. 1/9 ( 97 ). – p. 38-47. Посилання