Німченко Тетяна Василівна

Доцент кафедри засобів захисту інформації, кандидат технічних наук.

 

Німченко Тетяна Василівна, у 2005 році закінчила  Національний технічний університет за спеціальністю «Інформаційно-вимірювальні системи».

Кандидат технічних наук з 2012 року. Дисертацію захистила 20 жовтня 2012 року у спеціалізованій вченій раді Національного авіаційного університету, диплом ДК № 012385 від 1 березня 2013 року. Тема дисертації: “Методи акусто-емісійного контролю та діагностики механічної обробки матеріалів”.

До професійних і наукових інтересів Німченко Т.В. можна віднести наступні напрямки: акусто-емісійна діагностика, системи технічного захисту інформації, аналітична обробка інформації.

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=HiLlCVcAAAAJ

ORCID: 0000-0001-8196-8154

ResearcherID: U-9757-2018

Publons: 3239406

E-mail: zzi.nimchenko@nau.edu.ua

Місцезнаходження в НАУ: 11.410

Німченко Т.В. викладає дисципліни «Схемотехніка пристроїв технічного захисту інформації», «Теорія електричних кіл та сигналів систем технічного захисту інформації », «Ліцензування систем технічного захисту інформації».

Має понад 120 наукових праць, основні з них :

 1. Девин Л.Н. Акустико-эмиссионная измерительная система для контроля за состоянием режущих инструментов / Л.Н. Девин, Т.В. Нимченко, А.А. Осадчий // Високі технології в машинобудуванні: Збірник наукових праць НТУ “ХПІ”. – 2008. – Вип.2 (17). – С. 105–108.
 2. Девин Л.Н. Градуировка датчиков акустической эмиссии / Л.Н. Девин, Н.Е. Стахнив, Т.В. Нимченко, Е.Н. Муравьев // Материалы 8-й Международной научно-практической конференции «Качество, стандартизация, контроль: теория и практика», 23-26 сентября 2008г., г. Ялта. – 2008. – С. 41–43.
 3. Девин Л.Н. Использование емкостных датчиков АЭ при исследовании процессов изнашивания алмазно-твердосплавных резцов / Л.Н. Девин, Д.П. Орнатский, Т.В. Нимченко // Материалы VII Міжнародної науково-технічної конференції “АВІА-2006”, 25-27 вересня 2006р. – 2006. – Том 1. – С.11.5–11.9.
 4. Девин Л.Н. Исследование демпфирующих свойств твердых сплавов WC-6%Co, полученных из смеси порошков различных производителей / Девин Л.Н., Т.В. Нимченко, Осадчий А.А., Мартынова Л.М. // Материалы 8-го Международного научно-технического семинара, 26-28 февраля 2008г, г. Свалява, Карпаты. – 2008. – С. 62–64.
 5. Девин Л.Н. К вопросу о возможности демпфирования режущих пластин из поликристаллических сверхтвердых материалов / Л.Н. Девин, А.А. Осадчий, Т.В. Нимченко // Породоразрушающий и металлообрабатывающий инструмент – техника и технология его изготовления и применения: Сборник научных трудов. – 2008. – Вып. 11. – С. 454–458.
 6. Девин Л.Н. Моделирование процесса врезания резца на вертикальном копре / Л.Н. Девин, Т.В. Нимченко, А.Г. Сулима, А.В. Червяк // Качество, стандартизация, контроль: теория и практика: матералы 11-й Международной научно-практической конференции, 26-30 сентября 2011 г., г. Ялта.: тез.докл. – Киев: АТМ Украины, 2011. – С. 36–38.
 7. Девин Л.Н. Мониторинг дефектности твердосплавных изделий с помощью УЗ дефектоскопии / Л.Н. Девин, А.Г. Найденко, Т.В. Нимченко, А.А. Осадчий // Материалы 8-й Международной научно-практической конференции «Качество, стандартизация, контроль: теория и практика», 23-26 сентября 2008г., г. Ялта. – 2008. – С. 33–35.
 8. Девин Л.Н. Применение акустико-эмиссионных информационно-измерительных систем для исследования сигналов возникших в процессе резания / Л.Н. Девин, А.Г. Найденко, Т.В. Нимченко, Д.П. Орнатский // Материалы VIII Міжнародної науково-технічної конференції “АВІА-2007”, 25-27 квітня 2007р. – 2007. – С.11.9 – 11.12.
 9. Девин Л.Н. Применение емкостных датчиков при исследовании процессов изнашивания режущих инструментов / Л.Н. Девин, Д.П. Орнатский, Т.В. Нимченко, Борковская Л.О. // Вісник інженерної академії України. – 2006. –№2 – 3. – С.24 – 29.
 10. Девин Л.Н. Разработка методики градуировки датчиков акустической эмиссии / Л.Н. Девин, Т.В. Нимченко // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції Інтегровані інтелектуальні робототехнічні комплекси ІІРТК – 2008, 19-23 травня 2008р. – 2008. – С. 103–104.
 11. Девин Л.Н. Расширение рабочей полосы датчиков акустической эмиссии для диагностики процессов чистового точения / Л.Н. Девин, Н.Е. Стахнив, Т.В Нимченко., В.Н. Нечипоренко // Современные проблемы подготовки производства, заготовительного производства, обработки, сборки и ремонта в промышленности и на транспорте. Материалы 7-го Международного научно-технического семинара, 20 – 22 февраля 2007г, г. Свалява, Карпаты. – 2007. – С.73 – 76.
 12. Девин Л.Н. Уменьшение нелинейности АЧХ датчика акустической эмиссии за счет оптимизации материала демпфера / Л.Н. Девин, Т.В Нимченко., А.Г. Найденко // Современные проблемы подготовки производства, заготовительного производства, обработки, сборки и ремонта в промышленности и на транспорте. Материалы 7-го Международного научно-технического семинара, 20-22 февраля 2007г, г. Свалява, Карпаты. – 2007. – С.71-73.
 13. Девін Л.М. Атестація твердосплавних виробів за допомогою ультразвукового та акусто-емісійного методів / Л.М. Девін, Т.В. Німченко, К.Є. Васильєва, О.А. Осадчий // Качество, стандартизация, контроль: теория и практика. Материалы 10-й Юбилейной Международной научно-практической конференции, 27 сентября-1 октября 2010г., Крым, г. Ялта.: тези доп. – Киев: АТМ Украины, 2010. – С. 45–49.
 14. Девін Л.М. Вимірювальні засоби сигналів акустичної емісії при дослідженні процесу чистого точіння алюмінієвих сплавів / Л.М. Девін, Д.П. Орнатський, Т.В. Німченко, О.С. Вологдіна // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2005. – №6 (18). – С. 127–130.
 15. Девін Л.М. Особливості дослідження інформаційних показників при акустичному контролі виробів з твердих сплавів / Л.М. Девін, В.П. Бондаренко, Т.В. Німченко, О.А. Осадчий, О.Г. Сулима // Качество, стандпртизация, контроль: теория и практика. Материалы 9-й Международной научно-практической конференции, 21-25 сентября 2009 г., Крым, г. Ялта. – 2009. – С.29–34.
 16. Девін Л.М. Фільтрація апаратурних шумів при виділенні сигналів акустичної емісії в процесі точіння алюмінієвого cплаву / Л. М. Девін, А. Г. Найденко, Т. В. Німченко, Ю. П. Чуйко // Наукоемні технології. – 2009. – №1. – С. 82–86.
 17. Девін Л.Н. Дослідження акустичної емісії при зносі твердосплавних ріжучих пластин Т15К6 / Л.М. Девін, М.М. Прокопів, Т.В. Німченко, В.М. Нечипоренко, О.Г. Сулима // Новые и нетрадиционные технологии в ресурсо- и энергосбережении: материалы научно-технической конференции, 19-20 мая 2009г., г. Одесса. – 2009. – С. 29–31.
 18. Нимченко Т.В. Дифференциально-токовые структуры в интерфейсах информационно-измерительных систем / Т.В. Нимченко, Д.П. Орнатский, О.А. Виничук // Праці Міжнародної науково-практичної конференції “Обробка сигналів і негаусівських процесів” пам’яті професора Кунченка Ю.П.: тези доповідей. – Черкаси: ЧДТУ. – 2007. – С. 224 – 226.
 19. Нимченко Т.В. Исследование влияния концентрации кремния в силуминовых заготовках на износ резца методом акустической эмиссии / Нимченко Т.В. // Інтегровані інформаційні технології та системи (ІІТС-2007). Науково-практична конференція молодих учених та аспірантів, 29-31 жовтня 2007 р. – 2007. – С. 79–81.
 20. Нимченко Т.В. Исследование демпфирующих способностей вставок датчиков акустической эмиссии на основе никелида титана / Т.В. Нимченко, Л.Н. Девин, Л.А. Борковская // Вісник Інженерної академії України. – 2007. – С. 174–177.
 21. Нимченко Т.В. Контроль состояния режущего инструмента с использованием акустико-эмиссионной системы / Т.В. Нимченко, Е.Д. Близнюк // Тези доповідей науково-практичної конференції “Актуальні проблеми розвитку авіаційної техніки”, 19-20 червня 2008 р. – 2008. – С. 64.
 22. Нимченко Т.В. Основные концепции подбора датчиков акустической эмиссии для исследования процессов механообработки / Т.В. Нимченко // Матеріали VII міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених “ПОЛІТ”, 12-13 квітня 2007р. – 2007. – С.29.
 23. Нимченко Т.В. Основные проблемы при разработке акустико-эмиссионных измерительных систем / Т.В. Нимченко, Т.М. Пирог, И.А. Канивец // Шоста науково-технічна конференція “Приладобудування 2007:стан та перспективи”, 24-25 квітня 2007р. – 2007. – С.256 – 257.
 24. Нимченко Т.В. Особенности исследования критического износа резца методом акустической эмиссии / Т.В. Нимченко // Матеріали VI міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених “ПОЛІТ”, 11-12 квітня 2006р. – 2006. – С.51.
 25. Нимченко Т.В. Применение метода акустической эмиссии при анализе процессов точения резцами из АТП / Т.В. Нимченко // Науково-практична конференція “Актуальні проблеми експлуатації, ремонту, розробки та модернізації авіаційної техніки”, 15-16 червня 2006р.: тези доповідей та виступів. – 2006. – С.53.
 26. Нимченко Т.В. Связь сигналов акустической эмиссии с режимами обработки при точении сплава АЛ 25 резцами оснащенными АТП / Т.В. Нимченко, А.А. Осадчий, А.П. Стахова // Інтегровані інтелектуальні робото-технічні комплекси (ІІРТК – 2009): Друга міжнародна науково-практична конференція, 25-28 травня 2009 р. – 2009. – С. 194–196.
 27. Німченко Т.В. Аналіз сигналів акустичної емісії при вивченні динамічних процесів / Т.В. Німченко // Матеріали VIII міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених “ПОЛІТ”, 10-11 квітня 2008р. – 2008. – С. 95.
 28. Німченко Т.В. Використання диференційного зарядового підсилювача сигналів акустичної емісії при дослідженні металоріжучих інструментів / Т.В. Німченко // Інтегровані інформаційні технології та системи. Матеріали науково-практичної конференції молодих вчених та аспірантів, 21-23 листопада 2005р. – 2005. – С.96–98.
 29. Німченко Т.В. Використання сучасних SMD технологій при побудові підсилювально-детектуючого тракту сигналів акустичної емісії / Т.В. Німченко, Д.П. Орнатський, О.М. Лободенко // Збірник наукових праць “Захист інформації”. – 2008. – Спеціальний випуск. – С. 77–80.
 30. Німченко Т.В. Вплив дисперсності композиційного матеріалу за крихкістю на сигнал акустичної емісії / Т.В. Німченко // Матеріали науково-технічної конференції студентів та молодих учених “Наукоємні технології” 15 – 19 листопада 2011: тези доп. – К.: НАУ, 2012. – С.57.
 31. Німченко Т.В. Діагностика процесів різання за допомогою широкосмугових датчиків акустичної емісії / Т.В. Німченко // Збірник наукових праць “Наука і молодь”. – 2008. – №8. – С. 15–18.
 32. Німченко Т.В. Діагностика стану виробів з вольфрамо-кобальтових композиційних матеріалів за допомогою акустичних методів / Т.В. Німченко, К.Є. Васильєва // Матеріали науково-технічної конференції студентів та молодих учених “Наукоємні технології” 15 – 19 листопада 2010: тези доп. – К.: НАУ, 2011. – С.47.
 33. Німченко Т.В. Дослідження впливу матеріалу демпфера на АЧХ широкосмугового п’єзоелектричного перетворювача / Т.В Німченко., Т.І. Лукінова // Матеріали науково-технічної конференції студентів та молодих учених “Наукоємні технології”, 20 – 24 листопада 2006р. – 2007. – С.5.
 34. Німченко Т.В. Застосування акустичних методів для вимірювання демпуючих властивостей твердих сплавів / Т.В. Німченко, О.А. Осадчий, В.С. Локотей // Матеріали науково-технічної конференції студентів та молодих учених “Наукоємні технології” 15 – 19 листопада 2011: тези доп. – К.: НАУ, 2012. – С.48.
 35. Німченко Т.В. Застосування ультразвукової дефектоскопії для контролю виробів з твердих сплавів / Т.В. Німченко, О.А. Осадчий, В.С. Локотей // Матеріали науково-технічної конференції студентів та молодих учених “Наукоємні технології” 15 – 19 листопада 2011: тези доп. – К.: НАУ, 2012. – С.49.
 36. Німченко Т.В. Дослідження впливу термокомпресійної обробки на зносостійкість твердосплавних ріжучих пластин/ Т.В. Німченко, А.П. Стахова // Політ. Сучасні проблеми науки: тези доповідей Х Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених, м. Київ, 7-9 квітня 2010р.: тези доп. – 2010. – Т.1. – С 166.
 37. Німченко Т.В. Засоби виділення сигналів акустичної емісії в присутності шумів / Т.В. Німченко, Ю.П. Чуйко // Матеріали науково-технічної конференції студентів та молодих учених “Наукоємні технології”, 19 – 23 листопада 2007р. – 2007. – С. 6.
 38. Німченко Т.В. Моделі сигналів акустичної емісії для дослідження динамічних процесів / Т.В. Німченко // Вісник НАУ. – 2007. – С.51–57.
 39. Німченко Т.В. Моделювання апаратури ІВС для реєстрації неперервної акустичної емісії / Т.В. Німченко, А.П. Стахова // Друга міжнародна науково-технічна конференція “Моделювання в електроніці, електротехніці і світлотехніці”, 18-20 вересня 2007р. – 2007. – С. 80–81.
 40. Німченко Т.В. Моделювання апаратури ІВС для реєстрації неперервної акустичної емісії / Т.В. Німченко, А.П. Стахова // Електроніка та системи управління. – 2007. – №4. – С. 112–115.
 41. Німченко Т.В. Можливості застосування програмного забезпечення “POWERGRAPH” для рееестрації та обробки сигналів акустичної емісії / Т.В. Німченко, А.П. Стахова // IX Міжнародна наукова конференція студентів та молодих учених “ПОЛІТ”: Збірник тез, 8-10 квітня 2009 р. – 2009. – С. 63.
 42. Німченко Т.В. Обґрунтування переліку критичних параметрів ІНС за критерієм чутливості / Т.В. Німченко, Т.І. Лукінова // Матеріали науково-технічної конференції студентів та молодих учених “Наукоємні технології”, 20 – 24 листопада 2006р. – 2007. – С.40.
 43. Німченко Т.В. Проведення статичних випробувань зразків з композиційних матеріалів з використанням методу акустичної емісії / Т.В. Німченко // Матеріали V-ї конференції молодих вчених та спеціалістів „Надтверді композиційні матеріали та покриття: отримання, властивості та застосування”, 23-27 травня 2011 р.: тез.докл. – Київ: АТМ України, 2011. – С. 81–83.
 44. Німченко Т.В. Сучасні апаратні та програмні засоби для дослідження сигналів акустичної емісії / Т.В. Німченко, А.П. Стахова // Наука і молодь. Прикладна серія: збірник наукових праць. – 2009. – С. 84–87.
 45. Орнатский Д.П. Аналоговый интерфейс для вибросигналов ранней диагностики / Д.П. Орнатский, Т.В. Нимченко, Л.О. Борковская // Вісник Інженерної академії України. – №1. – С.50–52.
 46. Орнатський Д.П. Аналоговий інтерфейс для тензовимірювальних перетворювачів з підвищеними метрологічними характеристиками / Д.П.Орнатський, Т.В. Німченко // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2005.– №4(16). – С.118 – 120.
 47. Основи проектування вимірювальних перетворювачів на операційних підсилювачах. Методичні рекомендації до курсового та дипломного проектування / [Бабак В.П., Орнатський Д.П., Вінічук О.А., Німченко Т.В. та ін.]. – К.: НАУ, 2007. – 68 с.
 48. Стахова А.П. Влияние внешней нагрузки на параметры акустического излучения / Стахова А.П., Німченко Т.В.// Політ. Сучасні проблеми науки: тези доповідей Х Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених, м. Київ, 7-9 квітня 2010р.: тези доп. – 2010. – Т.1. – С 178.
 49. Филоненко С. Ф. Информативность параметров сигналов акустической эмиссии при разрушении композиционных материалов / С. Ф. Филоненко, Т. В. Нимченко, Т. Н. Косицкая // Технологические системы. – 2009. – №4(48). – С. 22–28.
 50. Филоненко С.Ф Акустическая эмиссия при изменении скорости обработки материалов точением / С.Ф. Филоненко, Т.В. Нимченко, Т.Н. Косицкая // Технологические системы. – 2011. – № 4 (57). – С.80–88.
 51. Филоненко С.Ф Вклад составляющих акустического излучения в результирующий сигнал при резании материалов /С.Ф. Филоненко, Т.В. Нимченко, Т.Н. Косицкая// Технологические системы. – 2012. – № 2 (59). – С.71–80.
 52. Филоненко С.Ф. Акустическая эмиссия при разрушении композиционных материалов / С.Ф. Филоненко, Т.В. Нимченко // Матеріали IX міжнародної науково-технічної конференції “АВІА – 2009”. – 2009. – Т.1. – С. 1.5–1.8.
 53. Филоненко С.Ф. Влияние изменения скорости разрушения композиционного материала на форму сигнала акустической эмиссии / С.Ф. Филоненко, Т.В. Нимченко, Т.Н. Косицкая // Современные проблемы производства и ремонта в промышленности и на транспорте: Материалы 11-го Международного научно-технического семинара, 21–25 февраля 2011 г., г. Свалява.: тез.докл. – Киев: АТМ Украины, 2011. – C. 432 – 437.
 54. Филоненко С.Ф. Влияние составляющих акустического излучения на формируемый при точении сигнал акустической эмиссии / С.Ф. Филоненко, Т.В. Нимченко // Інтегровані інтелектуальні робото-технічні комплекси (ІІРТК – 2010): Третя міжнародна науково-практична конференція, 15-16 травня 2012р.: тези доп. – Київ: НАУ, 2012. – С.276 – 277.
 55. Филоненко С.Ф. Закономерности изменения акустической эмиссии при разрушении хрупких композиционных материалов / С.Ф. Филоненко, В.М. Калита, Т.В. Нимченко // Технологические системы. – 2009. – №3(47). – С. 27–33.
 56. Филоненко С.Ф. Исследование акустико-эмиссионного излучения при разрушении композиционных материалов / С.Ф. Филоненко, Т.В. Німченко, Т.Н. Косицкая // Современные проблемы производства и ремонта в промышленности и на транспорте: Материалы 10-го Юбилейного Международного научно-технического семинара, 22–26 февраля 2010 г. : тез. докл. – 2010. – С.266–270.
 57. Филоненко С.Ф. Исследование изменения скорости резания материалов методом акустической эмиссии / С.Ф Филоненко., Т.В. Нимченко // Качество, стандартизация, контроль: теория и практика: материалы 11-й Международной научно-практической конференции, 26-30 сентября 2011 г., г. Ялта.: тез.докл. – Киев: АТМ Украины, 2011. – С. 167–169.