Загальна інформація

Загальні відомості

 

Кафедра засобів захисту інформації створена у 2000 році. Очолює кафедру доктор технічних наук, професор Козловський Валерій Валерійович.

Кафедра є випусковою за спеціальністю 125 «Кібербезпека», здійснює підготовку фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів за денною, заочною та дистанційною формами навчання.

Кафедра щорічно проводить випуск понад 50 висококваліфікованих фахівців в області технічного захисту інформації. У складі кафедри сім спеціалізованих навчальних класів, з яких один – комп’ютерний клас, та навчальна лабораторія технічних систем захисту інформації, в яких працюють 5 докторів наук, професорів, дев’ять кандидатів наук, доцентів, два старших викладача, три асистента та п’ять аспірантів.

Кафедра проводить підготовку фахівців: бакалаврів та магістрів – за ОПП «Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки», у галузі знань 12 «Інформаційні технології»  спеціальності 125 «Кібербезпека».

Майбутні випускники кафедри спеціалізуються у сфері систем захисту інформації від витоку по технічних каналах та систем внутрішньо-об’єктового контролю, методів охорони об’єктів, територій, будинків і помешкань, а також адміністративному менеджменті у сфері захисту інформації з обмеженим доступом.

Навчальний процес на кафедрі забезпечують: 19 науково-педагогічних працівників. 5 з яких є докторами наук, професорами, 9 — кандидатами наук, доцентами, 2 – старших викладача та 3 асистента. У аспірантурі при кафедрі над кандидатськими дисертаціями працюють п`ять аспірантів.

Керівний склад

 

Завідувач кафедри


Козловський Валерій Валерійович — завідувач кафедри, професор, д.т.н.

Козловський В.В. у 1992 р.  закінчив Київське вище військове авіаційне інженерне училище за кваліфікацією радіоінженер. 

У 1994 р. отримав наукову ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю Озброєння та військова техніка в Київському інституті військово-повітряних сил. 

У 2000 р. отримав вчене звання доцента в Київському інституті військово-повітряних сил. 

У 2013 р. отримав вчене звання доктора технічних наук в Державному університеті інформаційно-комунікаційних технологій (Київ). 

У 2014 р. отримав вчене звання професора. 

З 2014 року обіймав посаду завідувача кафедри засобів захисту інформації Навчально-наукового інституту Інформаційно-діагностичних систем Національного авіаційного університету. 

З 03.09.2018 р. року обіймав посаду директора Навчально-наукового інституту комп’ютерних інформаційних технологій Національного авіаційного університету. 

З 03.12.2018 р. та по 30.06.2020 обіймав посаду першого проректора Національного авіаційного університету. 

З 01.07.2020 р. по теперішній час завідувач кафедри засобів захисту інформації Факультету  кібербезпеки, комп’ютерної та програмної інженерії Національного авіаційного університету. 

Дата, місце народження: 26.04.1971, м.Київ.

Освіта: Київське вище військове авіаційне інженерне училище, 1992 р. за кваліфікацією радіоінженер. 

Стаж роботи: Загальний – 33 роки. Науково-педагогічний – 26 років.

Наукові здобутки:  Є головою спеціалізованої вченої ради з присудження наукового ступеня кандидата та доктора технічних наук зі спеціальностей «Телекомунікації» та «Інженерія програмного забезпечення». 

Головний редактор наукового журналу «Наукоємні технології» (“Science-Based Technologies”).

15 статей у базі даних SCOPUS. 

Підготував 3 докторів тех. наук. 

Напрями підготовки

 

Кафедра Засобів захисту інформації, здійснює підготовку фахівців освітнього ступеня «Бакалавр», «Магістр» за спеціальністю 125 «Кібербезпека», кваліфікації – «Бакалавр з кібербезпеки», «Магістр з кібербезпеки», за освітньо-професійною програмою:

❖Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки;

Освітньо-професійна програма – «Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки» забезпечує підготовку фахівців здатних гарантовано здійснювати захист інформації, що циркулює на об’єктах інформаційної діяльності (ОІД), технічними засобами захисту. Під час навчання студенти отримують теоретичні знання та практичні навички з проектування і впровадження комплексів технічного захисту інформації та комплексних систем захисту інформації на ОІД, оцінки захищеності інформації та пошуку закладних пристроїв. Студенти здатні виявляти та блокувати канали витоку інформації, впроваджувати системи та засоби захисту інформації (просторового та лінійного зашумлення).

У рамках опанування освітньо-професійної програми «Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки» значна увага приділяється Аудиту кібербезпеки та Системам відеоспостереження та контролю доступом.

Аудит кібербезпеки – забезпечує підготовку фахівців здатних здійснювати аудит та сертифікацію інформаційної та кібернетичної безпеки. Під час навчання студенти отримують теоретичні знання та практичні навички з організації та проведення аудиту об’єктів захисту, оцінки захищеності інформації та стану безпеки ОІД. Студенти здатні оцінювати ефективність системи аудиторського контролю у галузі управління операційною діяльністю та підтримкою ІТ, встановлювати рівень відповідності інформаційних систем визначеним критеріям стандартів аудиту кібербезпеки, проводити внутрішні та зовнішні перевірки.

Системи відеоспостереження та контролю доступом – забезпечує підготовку фахівців здатних проектувати, впроваджувати та забезпечувати функціонування систем відеоспостереження та систем контролю доступом на ОІД. Під час навчання студенти отримують теоретичні знання та практичні навички з розгортання та обслуговування сучасних систем телебачення та відеоспостереження, комплексів запобігання несанкціонованому доступу порушників на ОІД. Студенти здатні адмініструвати системи та комплекси управління доступом на ОІД, використовувати автоматизовані системи проектування.