Загальна інформація

Загальні відомості

 

Кафедра засобів захисту інформації створена у 2000 році. Очолює кафедру доктор технічних наук, доцент Лазаренко Сергій Володимирович, до 2018 року кафедру очолював доктор технічних наук, професор Козловський Валерій Валерійович.

Кафедра є випусковою за спеціальністю 125 «Кібербезпека», здійснює підготовку фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів за денною, заочною та дистанційною формами навчання.

Кафедра щорічно проводить випуск понад 50 висококваліфікованих фахівців в області технічного захисту інформації. У складі кафедри сім спеціалізованих навчальних класів, з яких один – комп’ютерний клас, та навчальна лабораторія технічних систем захисту інформації, в яких працюють 5 докторів наук, професорів, дев’ять кандидатів наук, доцентів, два старших викладача, три асистента та п’ять аспірантів.

Кафедра проводить підготовку фахівців: бакалаврів та магістрів – за ОПП «Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки», у галузі знань 12 «Інформаційні технології»  спеціальності 125 «Кібербезпека».

Майбутні випускники кафедри спеціалізуються у сфері систем захисту інформації від витоку по технічних каналах та систем внутрішньо-об’єктового контролю, методів охорони об’єктів, територій, будинків і помешкань, а також адміністративному менеджменті у сфері захисту інформації з обмеженим доступом.

 

Навчальний процес на кафедрі забезпечують: 19 науково-педагогічних працівників. 5 з яких є докторами наук, професорами, 9 — кандидатами наук, доцентами, 2 – старших викладача та 3 асистента. У аспірантурі при кафедрі над кандидатськими дисертаціями працюють п`ять аспірантів.

Керівний склад

 

Завідувач кафедри

Лазаренко Сергій Володимирович — завідувач кафедри, доцент, д.т.н.

Напрями підготовки

 

Кафедра Засобів захисту інформації, здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 125 «Кібербезпека», кваліфікації – Фахівець із організації інформаційної безпеки, за освітньо-професійними програмами:

Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки;

Аудит кібербезпеки;

Кібернетичні системи відеоспостереження та контролю доступом.

Освітньо-професійна програма – «Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки» забезпечує підготовку фахівців здатних гарантовано здійснювати захист інформації, що циркулює на об’єктах інформаційної діяльності (ОІД), технічними засобами захисту. Під час навчання студенти отримують теоретичні знання та практичні навички з проектування і впровадження комплексів технічного захисту інформації та комплексних систем захисту інформації на ОІД, оцінки захищеності інформації та пошуку закладних пристроїв. Студенти здатні виявляти та блокувати канали витоку інформації, впроваджувати системи та засоби захисту інформації (просторового та лінійного зашумлення).

Освітньо-професійна програма – «Аудит кібербезпеки» забезпечує підготовку фахівців здатних здійснювати аудит та сертифікацію інформаційної та кібернетичної безпеки. Під час навчання студенти отримують теоретичні знання та практичні навички з організації та проведення аудиту об’єктів захисту, оцінки захищеності інформації та стану безпеки ОІД. Студенти здатні оцінювати ефективність системи аудиторського контролю у галузі управління операційною діяльністю та підтримкою ІТ, встановлювати рівень відповідності інформаційних систем визначеним критеріям стандартів аудиту кібербезпеки, проводити внутрішні та зовнішні перевірки.

 Освітньо-професійна програма – «Кібернетичні системи відеоспостереження та контролю доступом» забезпечує підготовку фахівців здатних проектувати, впроваджувати та забезпечувати функціонування систем відеоспостереження та систем контролю доступом на ОІД. Під час навчання студенти отримують теоретичні знання та практичні навички з розгортання та обслуговування сучасних систем телебачення та відеоспостереження, комплексів запобігання несанкціонованому доступу порушників на ОІД. Студенти здатні адмініструвати системи та комплекси управління доступом на ОІД, використовувати автоматизовані системи проектування.