Туровський Олександр Леонідович

Професор  кафедри засобів захисту інформації, доцент.

Туровський О.Л. у 1985 році закінчив Пермське військове авіаційно-технічне училище, факультет аеронавігаційного та електротехнічного обладнання літального апарату, спеціальність: технік – електрик. 

З 1988 по 08. 1992 рік навчався у  Військово-повітряній інженерній академії ім. професора Жуковського М.Е., на факультеті авіаційних систем спеціального призначення, спеціальність: інженер – електромеханік 

З 1995 по 1998 рік проходив підготовку в ад’юнктурі Київського інституту Військово-повітряних Сил на факультеті авіаційного озброєння. 

У 1998 році закінчив Національну академію оборони України, факультет підготовки фахівців оперативно-тактичного рівня, спеціальністьмагістр військового управління. 

У 2003 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата технічних наук за спеціальністю «Озброєння і військова техніка»; 

У 2007 році отримав вчене звання доцента. 

З 2020 року працює на посаді професора кафедри засобів захисту інформації факультету кібербезпеки, комп’ютерної та програмної інженерії. 

Стаж науково-педагогічної діяльності – більше 25 років. 

Професійні та наукові інтереси Туровського О.Л.: системи супутникових телекомунікацій, системи технічного захисту інформації. 

Google Scholar – https://scholar.google.com.ua/citations?user=HXqyAo4AAAAJ&hl=ru 

ORCID – 0000-0002-4961-0876 

Scopus Author ID: 57217115256 

E-mail: turovskyy.oleksandr@npp.nau.edu.ua 

Місцезнаходження в НАУ – 11.410 

Основні навчальні дисципліни: «Спеціальні вимірювання», «Нормативно-правове забезпечення інформаційної безпеки». 

Основні наукові праці викладача: 

 1. О.Л. Туровський, В.В. Козловський «Синтез складного розімкнутого зв’язку в системі синхронізації при умові мінімізації дисперсії фазової помилки в ході стеженні за несучою частотою», Вісник Хмельницького національного університету. №3 (285), С. 158-166, 2020. DOI 10.31891/2307-5732-2020-285-3-26
 2. О.Л. Туровський, В.В. Козловський, Ю.В. Баланюк, «Cинтез розімкнутого зв’язку системи синхронізації несучої частоти при умові підвищення порядку астатизму», Наукоємні технології, Т. 47, №3, 2020. doi:10.18372/2310-5461.47.14958. Доступно за адресою: <http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/SBT/article/view/14958>.
 3. О.Л. Туровський, В.В. Козловський, В.Д. Кулінський «Формалізація вимог до системи управління телекомунікаційними мережами», Проблеми інформатизації та управління, Т. 2, №64, 2020. С.41-47. DOI: 10.18372/2073-4751.64.15148.
 4. О.Л. Туровський, В.В. Козловський, В.Д. Кулінський «Обрис перспективної моделі ланки розімкнутого зв’язку системи фазової синхронізації сучасної телекомунікації», Наукоємні технології, Т. 48, №4, 2020. doi:10.18372/2310-5461.48.15141. Доступно за адресою: <http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/SBT/article/view/15141>.
 5. О.Л. Туровський «Мінімізація дисперсії фазової помилки в системах фазової синхронізації замкнутого типу в режимі стеження за несучою частотою», Вісник інженерної академії, №4. С. 22-27, 2019.
 6. О.Л. Туровський, С.В. Панадій, Н.О. Ліщиновська, «Особливості та завдання щодо оцінювання несучої частоти сучасних супутникових систем передачі даних», Телекомунікаційні та інформаційні технології, № 1 (66), С. 174-187, 2020. DOI: 10.31673/2412-4338.2020.011787
 7. О.Л. Туровський, Л.Н. Беркман, А.Г. Захаржевський, «Інваріантний підхід до зменшення сталих динамічних похибок фазових систем синхронізації в режимі відсліжування несучої частоти», Звя’зок. №1(143), С. 44-50, 2020. DOI: 10.31673/2412-9070.2020.064450
 8. О.Л. Туровський, Л.А. Кирпач, «Вплив фазової нестабільності генераторів на параметри роботи системи синхронізації несучої частоти на фоні адитивного гаусівського шуму та допплерівського зміщення частоти», Збірник наукових праць ВІКНУ, №67, С. 35 – 47, 2020. https://doi.org/10.17721/2519-481X/2020/67-07
 9. О.Л. Туровський, «Алгоритм оцінки несучої частоти фазомодульованого сигналу супутникової системи зв’язку при передачі даних в безперервному режимі з використанням функції швидкого перетворення Фур’є», Звя’зок, №2(144), С.55-61, 2020. DOI:10.31673/2412-9070.2020.025560
 10. O. Turovsky, O. Drobyk, A. Makarenko, O. Khokhlyuk, «Estimates of the carrier frequency of the signal received by the satellite communication system in package mode», International Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering, vol. 9. No 3, PP. 3223 – 3228, 2020. https://doi.org/10.30534/ijatcse/2020/115932020. (Scopus, Q3 – 2018).
 11. O. Turovsky, L. Berkman, O. Drobyk, A. Zakharzhevskyi, O. Khakhlyuk, «Determination of the lower border of Cramer-Rao for evaluation of the carrier frequency of the radio technical communication channel signal», International Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering, Vol. 9 No.4. pp. 5838 – 5845, 2020. https://doi.org/10.30534/ijatcse/2020/243942020. (Scopus, Q3 – 2018).
 12. O. Turovsky, V. Kozlovskyi, Y. Balanyuk, Y. Boiko, N. Lishchynovska, «Consideration of limitations, which are formed by the input signal, on the phase error minimization process during carrier frequency tracking system of synchronization of radio technical device of communication», International Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering, vol. 9. No 5, PP. 8922 – 8928, 2020. https://doi.org/10.30534/ijatcse/2020/290952020. (Scopus, Q3 – 2018).
 13. O.L. Turovsky, «Estimation of the possibilities of the combined synchronization system with open-link to minimize the dispersion of the phase error when tracking the carrier frequency under the conditions of the influence of additive noise», Technology audit and production reserves, Vol 3, No 4, pp. 16-22, 2020. DOI: 10.15587/2312-8372.2020.210242.
 14. О.Л. Туровський, «Підвищення порядку астатизму в фазових системи синхронізації несучої частоти», Телекомунікаційні та інформаційні технології, №2, С.134-144, 2020.
 15. О.Л. Туровський, «Аналіз ефективності застосування двохєтапного алгоритму оцінки несучої частоти фазомодульованого сигналу супутникової системи зв’язку при передачі даних в безперервному режимі» Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил, № 3(65), С. 73-78, 2020. DOI:10.30748/zhups.2020.65.11
 16. О.М. Власов, О.Л.Туровський, «Методи та моделі сучасних видів модуляцій з розширеним спектром в програмно-керованих системах», Звя’зок, №4 (146), С.3–11, 2020. DOI: 10.31673/2412-9070.2020.040311
 17. O. Turovsky, «Clarification of the algorithm for estimating the frequency of the signal received by the satellite communication system in a continuous mode under the influence of «neighboring» channels», Advanced Information Systems, Vol. 4, No. 3. Р. 74-79, 2020. doi.org/10.20998/2522-9052.2020.3.09.
 18. О.Л. Туровський, «Оцінка можливостей підвищення ефективності роботи системи синхронізації радіотехнічного пристрою в ході стеженні за несучою частотою», Збірник ХНУ “Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологійчних процесах”, №1, С. 116 – 122. 2020. DOI: 10.31891/2219-9365-2020-65-1-18
 19. О.Л. Туровський, «Обґрунтування методу підвищення завадозахищеності високошвидкісних атмосферних цифрових волоконно-оптичних систем передачі шляхом розширення параметру сигналу “База сигналу”, Звя’зок, №5(141). С. 40-43, 2019. DOI: 10.31673/2412-9070.2019.054043
 20. О.Л. Туровський «Уточнений розрахунок порогу чутливості фотоприймального пристрою цифрової волоконно-оптичної лінії зв’язку з спектральним розділенням сигналу», Звя’зок, №6(142). С. 47-51, 2019. DOI: 10.31673/2412-9070.2019.064751
 21. О.Л. Туровський, О. А. Хахлюк, «Аналіз і синтез системи фазової синхронізації при умові зменшення сталих динамічних похибок в режимі стеження за несучою частотою», Вісник університету “УКРАЇНА” Серія “Інформатика, обчислювальна техніка та кібернетика”, №1(24), С.90-99. 2020. DOI 10.36994/2707-4110-2020-1-24-08.
 22. O. Turovsky, C. Panadiy, «Taking into account the phase instability of generators caused by the influence of ionizing radiation of space on the parameters of carrier frequency synchronization systems», Informatyka Automatyka Pomiary w Gospodarce i Ochronie Srodowiska (IAPGOS), Vol. 10, No. 4,. PP.38-42, 2020. http://doi.org/10.35784/iapgos.2308.
 23. O. Turovsky, Y. Khlaponin, M. H. Mohamed at al, “Combined system of phase synchronization with increased order of astatism in frequency monitoring mode”, Control, optimisation and analytical processing of social networks (COAPSN 2020): 2nd International CEUR Workshop Proceedings, Lviv, Ukraine, May 21, 2020. Vol-2616, Session. 1, P.53–62. http://ceur-ws.org/Vol-2616/paper5.pdf . (Scopus)
 24. O. Turovsky, V. Kozlovskyi, Y. Balaniuk, Y. Boiko “Minimization of phase error dispersion in closed type phase synchronization systems in carrier frequency tracking mode”, International Conference “Information Technology and Interactions (IT&I-2020)», Kyiv, Ukraine, December 02-04, 2020. (Scopus)
 25. O. Turovsky, V. Kozlovskyi at al “Substantiation of information technology on improving the accuracy of the signal synchronization received by the radio technical system”, ICT Infrastructures and Systems: 2nd International Conference «Cyber Hygiene & Conflict Management in Global Information Networks (CMiGIN-2020)», Kyiv and Lviv, Ukraine, November 30, 2020.(Scopus)
 26. O. Turovsky «Methodical approach to determining the lower limit of Cramer-Rao for estimating the carrier frequency of the signal of the radio communication channel», ICT infrastructure as a basis forndigital economy:ITU Workshop for Europe and CIS Region, Ukraine, Kyiv, 14-16 may 2019. P. 61-62.
 27. O. Turovsky, V. Kozlovskyi, Y. Balaniuk, Y. Boiko “Minimization of phase error dispersion in closed type phase synchronization systems in carrier frequency tracking mode”, 7th International Conference “Information Technology and Interactions (IT&I-2020, Satellite)», Kyiv, Ukraine, December 04, 2020, Taras Shevchenko National University of Kyiv. PP. 378-380.