Рябова Любов Володимирівна

Асистент кафедри засобів захисту інформації

У 1999 році закінчила Київський міжнародний університет цивільної авіації за спеціальністю «Біотехнічні та медичні апарати і системи» та здобула кваліфікацію інженера-системотехніка. У 2010 році закінчила Інститут післядипломного навчання Національного авіаційного університету за спеціальністю «Психологія».

В 2016р. проходила курси підвищення кваліфікації в Державном університеті телекомунікацій.

Стаж науково-педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІІІ-ІУ рівня акредитації 13 років, в тому числі в НАУ – 13 років .

Обіймала посади: інженер І категорії інституту ІДС; асистент кафедри ЗЗІ.

Патент на корисну модель №131504 ПРИСТРІЙ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ЗОБРАЖЕНЬ РАЙДУЖНИХ ОБОЛОНОК ОЧЕЙ. Видано відповідно до Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі». Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 25.01.2019 року.

Патент України №131504, МПК G06K 9/00. – №u201801110  Заявл. 06.02.2018; Опубл.25.01.2019, Бюл. №2. – 6с.

напрям наукової діяльності “Біометрія”.

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=2he01F4AAAAJ&hl=ru

ORCID:0000-0002-9257-6626

ResearcherID: V-4291-2018

Researcher Gate: www.researchgate.net/scientific-contributions/Lyubov_Ryabova

E-mail: kzzi@nau.edu.ua.

Місцезнаходження в НАУ: 11-410

Розклад занять на сайті НАУ:  nau.edu.ua

Основні навчальні дисципліни:  «Основи теорії кіл, сигналів та процесів в  системах ТЗІ», «Поля і хвилі в системах ТЗІ», «Організаційне забезпечення ТЗІ».

Основні наукові праці викладача:

в репозитарії НАУ nau.edu.ua;

 1. Рябова Л.В., Темников В.А., Подгорный Е. И. Особенности биометрических систем идентификации личности. – V Международная научная конференция «Интеллектуальный анализ информации», Киев «Просвита», 2005. – С. 290-295.
 2. Рябова Л.В. Функциональная коррекция растровых оптоэлектронных  преобразователей. Международная научно-техническая конференция “Теория и методы обработки сигналов”, К.: НАУ, 2005. –  С.68-69.
 3. Рябова Л.В. Функциональная коррекция растровых оптоэлектронных преобразователей. Електроніка та системи управління.–К., 2005. – С.50-54.
 4. Подгорный Е.И., Рябова Л.В. Некоторые алгоритмические особенности интерпритации данных электроэнцефалографии. Научно-технический журнал «Медицинская техника и технологии» №1, Киев, 2006. – С.109-120.
 5. Рябова Л.В. Типовые операторы обработки изображений радужной оболочки глаза». Сборник научных трудов НАУ «Защита информации».– К.2006. – Вып.13.– С.15-18.
 6. Рябова Л.В., Яровая Я.С. Реализация преобразователей изображения радужки. Сборник научных трудов конференции «ПОЛЕТ» – 2006. – С.87.
 7. Рябова Л.В., Голембиевская Ю.Г. Базовые операторы для обработки изображений радужной оболочки глаза. Наука і молодь: Зб. наук. пр. – К.: НАУ, 2006. – Вип.6.– С. 45-48.
 8. Подгорний Е.И., Рябова Л.В. Сигнатурная оценка коэффициента масштабиро вания зображений. Матеріали конференції «Захист в інформаційно-комунікаційних системах».– К.: НАУ.–2007.–.С.5–6.
 9. Рябова Л.В., Яровая Я.С. Формализация параметров частной задачи препарирования изображений радужной оболочки глаза. Збірник наукових праць НАУ „Защита информации” К.: 2007. – С.91-95.
 10. ГлухимчукМ.И.,Подгорний Е.И.,Рябова Л.В. Сравнительный анализ методов сканирования изображений. Науково-технічний збірник „Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні”.-К.2007. – С.40-45.
 11. Глухимчук М.І., Подгорний Є.І.,Рябова Л.В., Ярова Я.С. Пристрій для розпізнавання випадкових процесів. Патент України №25008 МПК G06F 15/00. – №u200702004 Заявл. 26.02.2007; Опубл.25.07.2007, Бюл. №11. – 6 с.
 12. Подгорній Е.И., Рябова Л.В., Темников В.А. Распознавание многомерных векторных сигналов изображений. Збірник матеріалів конференції «Міжнародна науково-практична конференція «Інтегровані інформаційні технології та системи (ІІТС–2008)». – К.: 2008. – С.153-154.
 13. Подгорный Е.И., Рябова Л.В.Гистограммная фильтрация изображений. Сб. науч. тр. НПК «Захист в інформаційно – комунікаційних системах ».Київ, НАУ, 2009. – С76-77.
 14. Рябова Л.В., Мазур Я.С. Морфологические операторы предварительной обработки изображений. Друга міжнародна науково-практична конференція «Методи та засоби кодування, захисту й ущільнення інформації». м. Вінниця, ВПУ-2009р. – С.51-52.
 15. Рябова Л.В. Вопросы оценки качества технических характеристик биометрических систем управления доступом. Сборник научных трудов НПК « Захист в інформаційно – комунікаційних системах ». Київ, НАУ, 2009р. – С.17-18.
 16. Рябова Л.В. Препарирование контуров на изображении. Інтегровані інтелектуальні робото-технічні комплекси (ІІРТК-2009): друга міжнародна науково-практична конференція, 25-28 травня 2009р.: тези доп. – К.:НАУ, 2009. – С.262-264.
 17. Рябова Л.В., Мазур Я.С. Защита видеоинформации в форматах pal, ntsc. Захист в інформаційно – комунікаційних системах: Тези науково-практичної конференції. – К:НАУ, 2010. – С.56.
 18. Щербак Т.Л, Мелешко Т.В., Рябова Л.В. Основи інформаційної безпеки. Практикум. – К.:НАУ, 2012. – С.52.
 19. Рябова Л.В., Подгорний Е.І. Особенности алгоритмических процедур «биометрическая идентификация» и «биометрическая аутентификация». ХІ Міжнародна науково-технічна конференція «Авіа-2013». – К.:НАУ, 2013. – С.29-33.
 20. Рябова Л.В., Подгорний Е.І., Мацуева К.А. Способы защиты видеоданных от несанкционированного доступа. Захист інформації. – К., 2013. – Том 15. №3 – С. 203-210.
 21. Рябова Л.В. Нормализация изображений в СТЗ. Сьома міжнародна науково-практична конференція «Інтегровані інтелектуальні робототехнічні комплекси» (ІІРТК-2014). – К.:НАУ. 2014. – С. 321-323.
 22. Рябова Л.В., Подгорный Е.И., Темников В.А. Способ повышения быстродействия системы контроля доступа по радужной оболочке глаза. Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні. – К., 2014.– Випуск2.– С.88-92.
 23. Щербак Т.Л, Німченко Т.В., Рябова Л.В. Аналітична обробка даних. Модуль 1. Лабораторний практикум. – К.:НАУ, 2014. – 31с.
 24. Рябова Л.В. Особенности алгоритма предварительной обработки изображений радужной оболочке глаза. Захист інформації. – К., 2015. – Том 17. №1 – С. 5-9.
 25. Рябова Л.В., Подгорний Є.І., Мазур Я.С. Пристрій для отримання зображення райдужної оболонки ока. Пат. 98230 України, МПК А61В 7/00. – №u201410964 Заявл. 07.10.2014; Опубл.27.04.2015, Бюл. №8. – 6 с.
 26. Рябова Л.В. Методы оценки качества изображений. Восьма міжнародна науково-практична конференція «Інтегровані інтелектуальні робототехнічні комплекси» (ІІРТК-2015). – К.:НАУ. 2015. – С.244-246.
 27. Рябова Л.В., Хлапонин Ю.И. Операторы дискретной свертки для обработки изображений радужной оболочки глаза. ХХІІ Международная научно-техническая конференция «Информационные системы и технологии» ИСТ-2016. – Нижний Новгород. 2016. – С.392-393.
 28. 28. Рябова Л.В., Самойленко М.Е., Щербак Т.Л., Нимченко Т.В. Восстановление смесей распределений в задачах идентификации личности. ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Інтегровані інтелектуальні робототехнічні комплекси» (ІІРТК-2016). – К.:НАУ. 2016. – С.258-260.
 29. Рябова Л.В., Щербак Т.Л., Нимченко Т.В. Нормализация изображений. Вісник інженерної академії України. – К.2016. – №1. – С. 115-119.
 30. Рябова Л.В., Самойленко М.Е., Бойко Ю.П. Препарирование изображений радужки при идентификации личности // Захист інформації:Науково-технічний журнал – Том18, №4 – Київ: НАУ, 2016. – С. 276-282.
 31. Журиленко Б.Е., Николаева Н.К., Самосуд З.О., Рябова Л.В. Формирование и генерация акустического импульса для метода акустической локации // Безпека інформації: Науково-практичний журнал – Том 22, № 3 – Київ: НАУ, 2016. – С. 235-241.
 32. Рябова Л.В., Гизун А.И., Задача цветоуказания в системе видеонаблюдения О.П. Дуксенко // Захист інформації: Науково-технічний журнал – Том19, №2 – Київ: НАУ, 2017. – С. 178-183.
 33. Рябова Л.В., Мазур Я.С., Вишневская Н.С. Сравнительный анализ методов бинаризации изображений радужной оболочки глаза // Безпека інформації: Науково-практичний журнал – Том 23, № 3 – Київ: НАУ, 2017. – С. 171-175.
 34. Рябова Л.В., Нимченко Т.В., Самойленко М.Е. Задача управления доступом: от регистрации до идентификации. V Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології та взаємодії» ІТ&І-2018. – Київ. 2018. – С.41-42.
 35. Козловський В.В., Щербак Т.Л., Рябова Л.В. Підвищення рівня захисту інформації з використанням біометричних технологій. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем» (PCSSTS). – Київ. 2019. – С.137-141.
 36. Рябова Л.В., Самойленко М.Є., Подгорний Є.І. Пристрій для отримання зображень райдужних оболонок очейПатент України №131504, МПК G06K 9/00. – №u201801110 Заявл. 06.02.2018; Опубл.25.01.2019, Бюл. №2. – 6с.